Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Ochrana spotrebiteľa

Hlavným cieľom nášho projektu pod názvom „Náš zákazník – náš pán“ je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov nášho gymnázia a učiteľov z regiónu v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Čiastkové ciele budú prostriedkom k rozšíreniu profesijných kompetencií v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, budú rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov s dopadom na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

  • Zabezpečiť prednášky odborníkov z bankovej sféry a vysokej školy pre učiteľov.
  • Vytvoriť učebné materiály pre vyučovanie predmetov Svet financií, Občianska náuka a digitalizáciu uvedených materiálov, týkajúcich sa témy ochrany spotrebiteľa.
  • Vytvoriť edukačný portál a zverejniť učebné materiály (texty, videá, testy, ankety, prezentácie a pod.) na vlastnom edukačnom portáli prostredníctvom odkazu na webovej stránke školy pre pedagogickú a inú verejnosť.
  • Pripraviť a realizovať exkurziu pre učiteľov do Bratislavy s cieľom navštíviť obchody s bezobalovým tovarom a Národnú banku Slovenska.
  • Vytvoriť vzdelávaciu výstavu materiálov s problematikou ochrany spotrebiteľa, ktorá bude primárne určená pre učiteľov gymnázia ako učebná pomôcka, následne vypožičaná pre základné a stredné školy v regióne.
  • Zrealizovať projektové dni na škole.
  • Zostaviť publikáciu, ktorá bude prezentovať ciele a výsledky projektu s propagáciou tém, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa formou prezentačných prednášok.

Aktivity projektu

Nájdete tu informácie o uskutočnených exkurziách, nových učebných materiáloch, edukačný portál, vzdelávacie výstavy, projektové dni na škole a realizáciu mnoho iných aktivít týkajúcich sa témy ochrany spotrebiteľa.