Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

„Náš zákazník - náš pán“

Rozvojový projekt: 
Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021.

Téma: 
Ochrana spotrebiteľa

Realizácia
júl – december 2021

Cieľ projektu

Hlavným cieľom nášho projektu pod názvom „Náš zákazník – náš pán“ je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov nášho gymnázia a učiteľov z regiónu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Projekt „Náš zákazník – náš pán“ nadväzuje na projekt Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020 s názvom „Financie pod kontrolou alebo dvakrát meraj a raz strihaj“.

Čiastkové ciele budú prostriedkom k rozšíreniu profesijných kompetencií v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, budú rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov s dopadom na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu:

  • Zabezpečiť prednášky odborníkov z bankovej sféry a vysokej školy pre učiteľov.
  • Vytvoriť učebné materiály pre vyučovanie predmetov Svet financií, Občianska náuka a digitalizáciu uvedených materiálov, týkajúcich sa témy ochrany spotrebiteľa.
  • Vytvoriť edukačný portál a zverejniť učebné materiály (texty, videá, testy, ankety, prezentácie a pod.) na vlastnom edukačnom portáli prostredníctvom odkazu na webovej stránke školy pre pedagogickú a inú verejnosť.
  • Pripraviť a realizovať exkurziu pre učiteľov do Bratislavy s cieľom navštíviť obchody s bezobalovým tovarom a Národnú banku Slovenska.
  • Vytvoriť vzdelávaciu výstavu materiálov s problematikou ochrany spotrebiteľa, ktorá bude primárne určená pre učiteľov gymnázia ako učebná pomôcka, následne vypožičaná pre základné a stredné školy v regióne.
  • Zrealizovať projektové dni na škole.
  • Zostaviť publikáciu, ktorá bude prezentovať ciele a výsledky projektu s propagáciou tém, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa formou prezentačných prednášok

Na realizácii projektu sa podieľali

pedagogickí zamestnanci Gymnázia Topoľčany: RNDr. Milan Krajčík, PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Ing. Miriam Harwood, Mgr. Bohuslava Margová, Mgr. Nikola Candráková, Ing. Mgr. Janka Jankechová,

žiaci Gymnázia Topoľčany: Lucia Bobocká, Leona Božíková, Denis Kučera, Nina Majtánová, Matúš Mihalik, Tamara Kotruchová, Emma Molnárová, Michaela Novotná, Magdaléna Urminská, Sofia Jankovská, Kristína Kaňová, Alexandra Klemanová, Nicolas Lampert, Alan Marko.