Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Marketing podniku

Význam marketingu podniku

Cieľom ekonómie aj ekonomiky je uspokojovanie potrieb človeka.Potreby človeka uspokojujeme prostredníctvom trhu. Ekonomické riadenie podniku zamerané na trh a zosúladené s trhom sa nazýva marketing.

Marketing zahŕňa všetky opatrenia, ktoré umožňujú odbyt a predaj výrobkov a služieb podniku. Je zameraný na potreby zákazníka.  
Slovo marketing pochádza z anglického slova „to market“, čo doslova znamená dať na trh, priniesť na trh. Koncovka –ing vyjadruje dej, činnosť. V nijakom preklade odborný výraz marketing plne nevystihuje pôvodný obsah, preto sa neprekladá. Stal sa tak medzinárodným odborným termínom. Chápe sa ako systém podnikateľských činností zameraných na trh. 

Trh je cieľom aj východiskom marketingu. Marketing vznikol ako dôsledok procesov, ktoré sa uskutočňujú na trhu:

Trh

- dopyt (kupujúci)
- ponuka (predávajúci)
- cena (vyjadrenie úžitkovej hodnoty)

Cieľom všetkých aktivít podniku je uspokojovanie záujmov a potrieb:
- zákazníka, spotrebiteľa,
- podniku,
- celej spoločnosti.                 

Hlavným cieľom marketingu je orientácia na zákazníka, na uspokojovanie jeho potrieb.

Marketing plní dve základné úlohy, a to:

poznávanie trhu - musí získavať informácie o trhu, na ktorý chce vstúpiť a na ktorom chce pôsobiť; ide o tzv. informačný aspekt marketingu,
ovplyvňovanie trhu - na základe získaných informácií o trhu sa plánujú konkrétne opatrenia na dosiahnutie vytýčených cieľov (čím presnejšie sú informácie, tým presnejšie je jeho ovplyvnenie); ide o tzv. obchodný aspekt marketingu.

Marketingové činnosti

Marketingové činnosti, ktoré podnik vykonáva, rozdeľujeme do niekoľkých etáp: 
1. etapa – prieskum a analýza trhu
2. etapa – segmentácia trhu
3. etapa – odhad predaja
4. etapa – podpora predaja

1. Prieskum a analýza trhu

Skôr ako sa vedenie podniku rozhodne začať s výrobou alebo poskytovaním služieb, musí mať dostatok informácií – musí vedieť či bude o tento produkt medzi zákazníkmi záujem.

Prieskum trhu = zistenie stavu na trhu, t.j.:
zisťovanie, aká skupina bude mať o produkt záujem,
koľko ľudí by náš produkt mohlo kúpiť,
ako závisí „chuť kupovať“ od ceny,
čo na trhu chýba (kde sú trhové štrbiny) a pod.
  
Metódy prieskumu trhu - dotazník, anketa, pozorovanie, rozhovory, výber reprezentatívnej vzorky respondentov. Často podnety na zavedenie nového produktu vychádzajú od zákazníkov, ktorí sami upozorňujú na to, čo na trhu chýba alebo upozorňujú na nízku kvalitu poskytovaných služieb.
Dôležitú úlohu hrá „inštinkt“ vedúcich pracovníkov a podnikateľov, ktorý je obvykle založený na dobrom odhade potrieb trhu, ľudí alebo na dobrej predstave (vízii) ich budúcich potrieb.
Prieskum trhu je možné robiť aj na základe rôznych štatistík, údajov z časopisov, správ a pod. Vtedy hovoríme o tzv. prieskume „od stola“. 
Prieskumom podnik zisťuje reálnu situáciu na trhu. Na základe jej analýzy si stanovuje cieľ, ktorý chce na trhu dosiahnuť. Zvolí si stratégiu.

2. Segmentácia trhu

Segmentácia trhu všeobecne znamená rozobrať, rozdrobiť jeden celok a vyrobiť časti. Segmentácia trhu je technikou členenia trhu.     
Trhy pozostávajú z predávajúcich a kupujúcich. Segmentáciou kupujúcich si vyberáme cieľovú skupinu zákazníkov. Túto cieľovú skupinu rozlíšime a rozdelíme do rovnorodých (homogénnych) skupín – segmentov, napr. podľa veku, výšky príjmov, preferencií a návykov, pohlavia, potrieb, príp. z geografického hľadiska a pod.      
Úlohou segmetácie trhu je nájsť rovnorodé trhové skupiny zákazníkov, resp. kupujúcich, ktorých potreby máme uspokojiť.       
Cieľom segmentácie trhu je odhaliť trhové osobitosti jednotlivých segmentov.

3. Odhad predaja 

Odhad predaja znamená naplánovanie predajných množstiev, servisu a doplnkových služieb ako aj naplánovanie foriem predaja. Cieľom vždy zostáva spokojnosť zákazníka. Súčasťou týchto činností je aj poznávanie a sledovanie konkurencie ako aj spôsoby dosahovania výhod v konkurenčnom boji.

4. Podpora predaja

Výrobok ani služba sa sama osobe nepredáva. Štvrtou etapu marketingu je preto podpora predaja, ktorá zahŕňa oblasť reklamy, propagácie a komunikácie s verejnosťou (public relations).      
Pomocou reklamy sú potenciálni zákazníci informovaní o produktoch firmy. Formy reklamy sú rozličné a využívajú sa rôzne reklamné médiá (nosiče) - noviny, časopisy, televízia, reklamné letáky, katalógy, billboardy – reklamné tabule.

Zdroje:
Krošláková, M. a kol. 2018. Podnikanie pre stredné odborné školy. Bratislava : Expol pedagogika, 2018, 112 s. ISBN 978-80-8091-472-1
Novák, J. – Šlosár, R. 2009. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Bratislava : SPN, 2009, 232 s. ISBN 978-80-10-01646-4