Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Kontrola kvality a testovanie výrobkov

Čo je kontrola kvality? Je to proces, prostredníctvom ktorého je snaha udržiavať a zlepšovať kvalitu produktu.

Zahŕňa

  • testovanie jednotiek,
  • stanovenie, či zodpovedá kvalitám konečného produktu,
  • zistenie všetkých potrebných nápravných opatrení vo výrobnom procese.

Deje sa v každom kroku výrobného procesu

  • testovanie surovín,
  • odber vzoriek,
  • testovanie hotových výrobkov.

Kontrolu vykonáva

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Predmet kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie:
predaj v súlade so všeobecne záväznými predpisy,
dodržiavanie predpisov v oblasti cien,
dodržiavanie času predaja,
skladovanie a doprava,
používanie overených meradiel,
dodržiavanie práv duševného vlastníctva.

Oprávnenia inšpektora:
- vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb,
- overovať totožnosť kontrolovaných osôb,
- požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie,
- vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy,
- požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká,
- odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
- vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
- zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovanie služieb,
- zákaz používania neoverených určených meradiel,
- zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
- nariadenie znehodnotenia výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné.

Colný úrad – vykonáva kontrolu výrobkov dovážaných z tretích krajín a vstupujúcich na jednotný európsky trh.

Dôvodom pozastavenia prepustenia výrobkov do voľného obehu colnými úradmi môže byť:
- zistenie, že výrobok predstavuje riziko pre zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie,
- k dovážaným výrobkom nebola pripojená požadovaná dokumentácia,
- dovážané určené výrobky spadajúce pod smernice nového prístupu nemajú značenie CE,
- dovážané výroby nie sú označené údajmi v súlade s právnymi predpismi.

Certifikát CE označuje výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom Európskej únie, a tak sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Tým, že na svoj produkt výrobca pripojí označenie CE, tak na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so všetkými právnymi požiadavkami na toto označenie a teda sa môže predávať v celom Európskom hospodárskom priestore a Turecku. Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí 27 členských štátov Európskej únie a krajiny EFTA, teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.Označenie CE nemusia mať všetky výrobky predávajúce sa v Európskej únii, certifikácia je vyžadovaná len na isté kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice o používaní tohto označenia.

Čo je to testovanie výrobkov? Je to skupina metód hodnotenia a diagnostiky produktov pomocou spotrebiteľov.

Testovanie produktu môže slúžiť na dva rôzne účely

Hodnotenie existujúceho produktu
-je potrebné pri akejkoľvek zmene produktu.

Vývoj nového produktu
testovanie produktov pred uvedením produktu na trh,
správne vykonané testovanie produktu znižuje pravdepodobnosť zlyhania takmer na nulu.

Typy testov podľa počtu testovaných výrobkov

Testovanie jedného produktu (monadický test)- spočíva v tom, že je testovaný iba jeden výrobok a posudzujú sa jeho jednotlivé atribúty.- Sekvenčný monadický test- každý respondent hodnotí a porovnáva dva alebo viac produktov.

Testovanie výrobkov vykonávajú

Asociácia spotrebiteľov Slovenska
- neziskové občianske záujmové združenie. Jeho hlavným cieľom je ochrana práv a informovanie spotrebiteľov na Slovensku. Hlavné činnosti: informovanie o právach spotrebiteľov, spotrebiteľské porovnávacie testy produktov, vyvíjanie tlaku na poctivosť výroby a predaja, vynucovanie opatrení spotrebiteľskej politiky.

dTest
- nezisková organizácia, ktorá ponúka spotrebiteľom komplexný servis vo forme praktického sprievodcu, ktorý pomáha pri rozhodovaní o nákupe tovaru aj pri riešení problémov spotrebiteľov.

Testberichte.de
- najväčší nemecký nezávislý spotrebiteľský portál pre kompetentné rozhodnutia o nákupe. Pripravuje výsledky testov z 500 nemecky písaných časopisov, relevantné názory z online recenzií a technické údaje a sprístupňuje ich v ľahko zrozumiteľnej forme.

Pinecone Research
- spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom a testovaním produktov.

Ipsos-i-say
- spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu.